การประชุมวิชาการ
โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2565 "103 ปี โรงพยาบาลชลบุรี “ทิศทางโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขสู่ Smart Healthcare, Innovation and Research for Smart Hospital"
ชื่อการประชุม โครงการงานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2565 "103 ปี โรงพยาบาลชลบุรี “ทิศทางโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขสู่ Smart Healthcare, Innovation and Research for Smart Hospital"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-005-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น ๙ โรงพยาบาลชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 17 -18 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลชลบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ ซึ่งเปิดให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานแก่ประชาชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2462 โดยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โรงพยาบาลชลบุรีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การพัฒนา Advanced HA และผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นก้าวหน้า จนได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นก้าวหน้า Advanced HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ในปี 2561
ด้วยในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นี้ เป็นวันครบรอบ 103 ปี ของโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทางโรงพยาบาลชลบุรี ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้เผยแพร่เรื่องราวความเป็นมา ประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขไทย รวมถึงความสำเร็จ พัฒนาการ และผลงานที่ผ่านมาของการสาธารณสุขไทยให้ทราบโดยทั่วกัน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ นวัตกรรมใหม่ๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดการพัฒนางานบริการสุขภาพ ทั้งด้านส่งเสริม วินิจฉัยโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการ“งานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2565” ขึ้น พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ใหม่ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจคัดกรอง ส่งเสริม วินิจฉัยโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลชลบุรีและเครือข่าย
3. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของบุคลากรใน เขตสุขภาพที่ 6
4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลชลบุรีและโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติอต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโทร 038932057-58