การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Animal Heath Life Science and Regulatory Update in Thailand
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Animal Heath Life Science and Regulatory Update in Thailand
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-007-11-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี / ZOOM Webinar (Hybrid)
วันที่จัดการประชุม 25 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเครือข่ายด้านยาสัตว์และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์และผู้ที่สนใจ 400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสมาคมเครือข่ายด้านยาสัตว์และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์เลี้ยง (PIA) สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) (RAPAT) สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ (AHPA) และชมรมทะเบียนผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (VETRA) ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการ Animal Heath Life Science and Regulatory Update in Thailand โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯและชมรมฯ ที่เป็นผู้ประกอบการ ได้รับทราบถึง Classification ยาและอาหารสัตว์ จาก พรบ. ที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ยาสัตว์และอาหารสัตว์ การยื่นขึ้นทะเบียนแบบ e-Service แนวทางและหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชียวชาญจากเครือข่ายสมาคมฯ หน่วยงานกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้จะทำให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้เข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการยื่นทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสัตว์และอาหารสัตว์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
คำสำคัญ
ระเบียบ, หลักเกณฑ์, การจำแนกประเภท, การยื่นขึ้นทะเบียน, ผลิตภัณฑ์ยาสัตว์, อาหารสัตว์
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนแบบ ONSITE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0LOUN3H70Cj8cV-5Skz-h8eBEznnri11maw7ADQbi64V40Q/viewform?usp=sf_link ------------------ ลงทะเบียนแบบ ZOOM Online : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGqROSblhYGqWNdjpBNexlCP2Z9ZL7bUvAnXczhJPcHk8zTQ/viewform?usp=sf_link