การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มเภสัชกรภาคกลาง ประจำปี 2565
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มเภสัชกรภาคกลาง ประจำปี 2565
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-004-11-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่จัดการประชุม 24 -25 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในระบบยา ทั้งในบทบาทการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อให้มียาที่มีคุณภาพ พร้อมใช้ พอเพียง ปลอดภัย ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบทบาทผู้ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นการใช้วิชาชีพเภสัชกรรมในการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการรักษาพยาบาลด้วยยา รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เภสัชกรจึงต้องไม่เพียงแต่จัดให้มีบริการต่างๆด้านเภสัชกรรมเท่านั้น แต่จะต้องให้ความสำคัญและสนใจต่อผลลัพธ์ของการให้บริการและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาพรวมด้วย บทบาทหลักเหล่านี้จะมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของวิชาชีพ มีการกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของงานเภสัชกรรมขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานที่เภสัชกรในภาคส่วนต่างๆจะต้องนำลงสู่การปฏิบัติอย่างเข้มงวด สมํ่าเสมอ ต่อเนื่องเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประกอบกับปัจจุบันระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มีการเน้นการจัดการที่มุ่งคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและประสิทธิภาพของระบบ แม้ว่าในด้านประสิทธิภาพการรักษาเทคโนโลยีทางการแพทย์จะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การพัฒนาคุณภาพยังเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพ ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรรมต้องให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพ ทั้งการให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการ ระบบการจัดการ การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล และการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ในต่างประเทศมาตรฐานคุณภาพสถานบริการสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบยามีการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของรายละเอียดเพิ่มขึ้น จนถึงเกิดกระบวนการหลักชนิดใหม่ เช่น การประสานรายการยา (Medication reconciliation) ตลอดจนทิศทางการรักษาพยาบาลที่มุ่งการเสริมพลังผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ให้สามารถดูแลตนเอง ภายใต้ความต่อเนื่องเพื่อบรรลุสุขภาวะโดยเน้นการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงของภาคีสุขภาพ
อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2563 ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมาก วิชาชีพเภสัชกรรมก็เป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องปรับตัว ปรับการทำงานเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการในช่วงที่มีการระบาด มีงานใหม่ที่เภสัชการจะต้องทำ เช่นการบริหารจัดการวัคซีน การเตรียมวัคซีนในรูปแบบพร้อมใช้ การส่งยาให้ผู้ป่วยเพื่อลดความแออัด Telepharmacy รวมถึงสนับสนุนสถานบริการระดับรองและประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้บรรลุความต้องการของสังคมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในยุคปัจจุบัน กลุ่มเภสัชกรภาคกลางได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงานและวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม จึงจัดทำโครงการประชุมวิชาการ กลุ่มเภสัชกรภาคกลาง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นแนวคิดส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรจนเป็นองค์การเรียนรู้ในเขตจังหวัดภาคกลาง สามารถสร้างเครือข่ายวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และศักยภาพ ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมแก่เภสัชกร
2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาระหว่างเภสัชกรที่ปฏิบัติงานของในเครือข่ายเภสัชกรภาคกลาง
3. เพื่อหารือกำหนดกรอบ เป้าหมายและแผนปฏิบัติการพัฒนางานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลในระดับต่างๆให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายความช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเภสัชกรภาคกลาง สำหรับปี 2566-2570
คำสำคัญ
ชมรมเภสัชกรภาคกลาง
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม