การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-003-10-2565
สถานที่จัดการประชุม On line
วันที่จัดการประชุม 16 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรจากโรงพยาบาล 2. เภสัชกรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. เภสัชกรผู้สนใจ สาขาอื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้บริการเภสัชกรรรมทางไกล (Telepharmcy) คือ การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ โดยเภสัชกรสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร (Telecommunication) ซึ่งเภสัชกรและผู้ป่วยหรือผู้รับบริการไม่ได้เผชิญหน้ากันเหมือนการรับบริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบปกติ การให้บริการด้วยรูปแบบ Telepharmacy นี้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการได้รับบริการจากเภสัชกรเสมือนกับรูปแบบปกติ หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่ารูปแบบปกติ อย่างไรก็ตามการนำ Telepharmacy มาใช้ยังเป็นรูปแบบใหม่สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล ดังนั้นหากเภสัชกรเข้าใจ รู้จักกิจกรรม รู้จักการวัดผลลัพธ์ของกิจกรรม รวมถึงสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับงานของตนเองได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาทางคลินิกที่ดี หรือได้รับการบริการทางเภสัชกรรมที่พึงพอใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
2. เพื่อนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานเภสัชกรรมทางไกลของเภสัชกร
3. เพื่อพัฒนาเภสัชกร และบุคลากรในสายงานเภสัชกรรมให้มีความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานเภสัชกรรมทางไกล สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้
คำสำคัญ
Telepharmacy, Telecommunication
วิธีสมัครการประชุม
สมัครโดยลงทะเบียนผ่าน Google form ใน link https://moph.cc/Gr-bVpHHS ภายใน 15 ธ.ค.65 ผู้ลงทะเบียนจะได้ link เข้าร่วมประชุม ทาง Email ของท่าน (หากไม่ได้รับ link เข้าร่วมประชุม โปรด Add line : 0818309954 เพื่อส่ง link ) link ร่วมประชุม : Webex meeting invitation: ประชุมวิชาการ เรื่อง การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 1:30 PM - 5:30 PM https://ictmoph.webex.com/ictmoph/j.php?MTID=m96696577e8b6aaa52a1c6010f733e9ca