การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-002-10-2565
สถานที่จัดการประชุม On line
วันที่จัดการประชุม 28 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรจากโรงพยาบาล 2. เภสัชกรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. เภสัชกรผู้สนใจ สาขาอื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้บริการเภสัชกรรรมทางไกล (Telepharmcy) คือ การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ โดยเภสัชกรสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร (Telecommunication) ซึ่งเภสัชกรและผู้ป่วยหรือผู้รับบริการไม่ได้เผชิญหน้ากันเหมือนการรับบริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบปกติ การให้บริการด้วยรูปแบบ Telepharmacy นี้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการได้รับบริการจากเภสัชกรเสมือนกับรูปแบบปกติ หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่ารูปแบบปกติ อย่างไรก็ตามการนำ Telepharmacy มาใช้ยังเป็นรูปแบบใหม่สำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล ดังนั้นหากเภสัชกรเข้าใจ รู้จักกิจกรรม รู้จักการวัดผลลัพธ์ของกิจกรรม รวมถึงสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับงานของตนเองได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาทางคลินิกที่ดี หรือได้รับการบริการทางเภสัชกรรมที่พึงพอใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
2. เพื่อนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานเภสัชกรรมทางไกลของเภสัชกร
3. เพื่อพัฒนาเภสัชกร และบุคลากรในสายงานเภสัชกรรมให้มีความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานเภสัชกรรมทางไกล สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์กับการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้
คำสำคัญ
Telepharmacy, Telecommunication
วิธีสมัครการประชุม
สมัครโดยกรอกข้อมูล Google form ใน link https://moph.cc/Gr-bVpHHS ภายในวันที่ 27 ต.ค.65 Link เข้าประชุุม: การประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 https://moph2.webex.com/moph2/j.php?MTID=m4d66db5618d8a211629cb794d2c50f73 เลขห้องประชุม 2516 351 0713 Password 1234 เริ่ม 28 ต.ค. 2565 13:30 สิ้นสุด 28 ต.ค. 2565 16:30