การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-002-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ M academy ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 25 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทย และเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งวิธีการผ่าตัด การให้รังสีรักษา และการใข้ยาเคมีบำบัด โดยเฉพาะการใช้ยาเคมีบำบัดได้นำวิธีการรักษาแบบมุ่งเป้า (targeted therapy) และ การใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ในปี พ.ศ. 2565 กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) หรือ Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) group ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (Thailand) เพื่อเชื่อมประสานเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิด solid cancer ได้อย่างใกล้ชิดมายิ่งขึ้น จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย สนับสนุนการทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อให้เกิดมาตรฐานตามหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือในระดับเดียวกันครอบคลุมเครือข่ายทั้งประเทศและยกระดับบทบาทวิชาชีพเภสัชกรโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้เป็นที่ยอมรับในสหสาขาวิชาชีพและในระดับชาติต่อไป
จากความสำคัญในข้างต้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและข้อพึงระวังในการรักษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชียวชาญเกี่ยวกับการใช้ยาจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการรักษาสูงที่สุดและเป็นการสร้างแนวทางในการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็งให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) หรือ Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP) group จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิด solid cancer ได้ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมทางด้านโรคมะเร็ง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
คำสำคัญ
oncology pharmacy, กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
Online