การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการโรคลมชัก ครั้งที่ 35 เรื่อง ลมชักฉันรักเธอ (Vertual Meeting)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการโรคลมชัก ครั้งที่ 35 เรื่อง ลมชักฉันรักเธอ (Vertual Meeting)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-045-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 17 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
โรคลมชัก
วิธีสมัครการประชุม
Online