การประชุมวิชาการ
(Online)"Pharmacy Practice Update"
ชื่อการประชุม (Online)"Pharmacy Practice Update"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-066-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 06 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น อาการภูมิแพ้จมูกอักเสบ อาการเวียนหัวบ้านหมุน หรืออาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ เป็นกลุ่มอาการที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรค การประเมินความรุนแรง และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งเภสัชกรสามารถให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านขายยาได้ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของอาการดังกล่าวและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Pharmacy Practice Update"
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกอาการและการประเมินความรุนแรง ของโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบและแนวทางการรักษา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกอาการและการประเมินความรุนแรง ของอาการเวียนหัวบ้านหมุน และแนวทางการรักษา
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกอาการและการประเมินความรุนแรง ของอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ
คำสำคัญ
โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ,อาการเวียนหัวบ้านหมุน ,อาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th