การประชุมวิชาการ
การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)
ชื่อการประชุม การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-015-10-2565
สถานที่จัดการประชุม Online Seminar
วันที่จัดการประชุม 06 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เภสัชกร และครูปฏิบัติการ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่เปิดการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ซึ่งทางคณะได้จัดประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์นั้น ๆ เพื่อให้อาจารย์ในหลักสูตรสามารถจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนขึ้น ปฎิบัติได้ ทางคณะจึงได้จัดอบรมอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถนำทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom's Taxonomy) ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้อาจารย์สามารถเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้และความเข้าใจสามารถเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้
คำสำคัญ
การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom's Taxonomy) การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)