การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญ สภจ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชนวัตกรรมและบทบาทต่อสังคม” สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภจ.)
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญ สภจ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการประชุมวิชาการ เรื่อง “เภสัชนวัตกรรมและบทบาทต่อสังคม” สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สภจ.)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-043-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 80 ปีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 02 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
https://www.ce.pharm.chula.ac.th/