การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Complementary Medicines Research Update & Application
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-011-10-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Grand Fortune Hotel Bangkok และออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 30 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา เภสัชกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น ประมาณ 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ, การใช้ยา รวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในขณะที่ประชาชนมีความสนใจในเรื่องของโภชนเภสัชภัณฑ์และมีการเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ เภสัชกรจึงควรมีการอัพเดทความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) เพื่อสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับ ยา และ complementary medicine ในด้านสุขภาพผิว สุขภาพระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยต่าง ๆ สุขภาพระบบทางเดินอาหาร โภชนาการหลังการติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
ยา (Drug) โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) โภชนาการ (Nutrition)
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIikByOev1yKL_c11BQPOmY7w4tRsHCkGgMlCah9PH-1icRg/viewform