การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทเภสัชกรกับทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทเภสัชกรกับทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-001-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมโรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่จัดการประชุม 31 ต.ค. 2565 - 01 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมน กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาเภสัชกรรมและกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความสำคัญ ของการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กว่า 4,000 คน มีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดบริการทั้ง ภายในและภายนอกโรงพยาบาล และภารกิจหลัก 5 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบบริการภาพรวม ของประเทศ โดย มีเป้าหมาย สร้างความเท่าเทียม เข้าถึง เป็นเป็นธรรม ด้านการรับบริการด้านสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ตลอดจน การจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ตามนโยบายหมอครอบครัว ในโรงพยาบาลชุมชน จาก 12 เขตสุขภาพ จำนวน 775 โรงพยาบาลชุมชน
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี สู่การปฏิบัติ และพัฒนาศักยภาพ บทบาทหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรในกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ และเครือข่าย ในทุกเขตสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แลกเปลี่ยน และถอดบทเรียน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกำกับ ติดตาม ประเมินผล ในส่วนบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน โดยต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณสุข ต่อประชาชนในระดับชุมชนมากขึ้น
ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับกองบริหารการสาธาณสุข สภาเภสัชกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทเภสัชกรกับทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนบทบาทเครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสื่อสารและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านเภสัชกรรม และสนับสนุนความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุข
2) เพื่อให้เภสัชกรระดับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการพัฒนาบทบาทและสมรรถนะด้านการจัดการทางเภสัชกรรม
3) เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ในระดับโรงพยาบาลชุมชน สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธาณสุข
คำสำคัญ
บทบาทเภสัชกร ทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลชุมชน
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม 1. คณะกรรมการชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 คน 2. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 180 คน (ไม่มีค่าลงทะเบียน / บุคลากรสามารถเบิกงบประมาณค่าที่พัก/ค่าเดินทาง จากต้นสังกัดได้) ประมาณ 200 คน