การประชุมวิชาการ
(Online)“การรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น superficial bacterial infections และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม”
ชื่อการประชุม (Online)“การรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น superficial bacterial infections และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-065-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 13 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบว่าปัญหาการติดเชื้อที่ผิวหนัง เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยมากขึ้นในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการเลือกใช้ยารักษา แนวทางการรักษาและการเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจ ที่จะสามารถให้คำแนะนำและเลือกใช้ยารักษาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “การรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็น superficial bacterial infections และการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับอาการติดเชื้อทางด้านผิวหนังในผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรีย อาการและสาเหตุที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพอย่างปลอดภัย รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการติดเชื้อทางด้านผิวหนังในผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรีย อาการและสาเหตุที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการรักษาการติดเชื้อทางด้านผิวหนัง และการเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพอย่างปลอดภัย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผิวหนังและสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการป้องกันการติดเชื้อทางด้านผิวหนังในเด็ก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th