การประชุมวิชาการ
(Online)เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 1 (Anti-aging for Pharmacy - Module 1 )
ชื่อการประชุม (Online)เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อการบริหารเภสัชกรรม 1 (Anti-aging for Pharmacy - Module 1 )
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-064-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 22 ต.ค. 2565 - 12 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพดียืนยาวเป็นที่ปรารถนาของทุกคน โดยเฉพาะสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พึงมีบุคคลากรที่มีคุณสมบัติในการให้ความรู้การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
เป็นระบบ ส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน และลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย ให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพดีได้ตลอดอายุขัย เป็นสังคมคุณภาพที่ยืนยาว
เภสัชกรเป็นบุคลากรแนวหน้าในการให้บริการช่วยเหลือ และให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้มารับบริการอยู่ตลอดมา
และด้วยเป้าหมายการนำพาสังคมให้มีสุขภาพดี แข็งแรงยืนยาว ลดการใช้ยาและลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของชาติ
องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชะลอวัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือตลอดจนถึง ทฤษฎีใหม่ๆทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
จึงเป็นศาสตร์สำคัญอีกแขนงหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมการประยุกต์และบูรณาการคุณภาพการให้บริการของ
เภสัชกร อย่างครบวงจร สามารถนำไปใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพดียืนยาว
และ ความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างครบครัน เพิ่มความนิยมต่อเภสัชกร นอกเหนือจากการให้
ความรู้และบริการด้านยา ทัง้ ด้าน ปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมคลินิก และ เภสัชกรรม
โรงพยาบาล สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการให้ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีการอบรมเพื่อเภสัชกร เป็น เวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับการ
บริหารเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจและการประยุกต์ความรู้เวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อการให้บริการทาง
เภสัชกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยกับการควบคุมน้ำหนัก
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคลและองค์กรเพื่อความร่วมมือ สานต่อการเผยแพร่ความรู้ด้านเวช
ศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในอนาคต
4. สร้างความร่วมมือกับองค์กร สถาบันด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์ด้าน
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกร
คำสำคัญ
เวชศาสตร์ชะลอวัย,การควบคุมน้ำหนัก,การบริการทางเภสัชกรรม,Life time learning
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th