การประชุมวิชาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ชื่อการประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-010-12-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันที่จัดการประชุม 01 ธ.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วโลก แม้ว่าวิวัฒนาการของยาต้านจุลชีพจะมีอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อก่อ โรคและสถานการณ์เชื้อดื้อยาในแต่ละโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน ทำให้มีการจัดการด้านทรัพยากรและการ รักษาด้วยยาต้านจุลชีพไม่เหมือนกัน สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแล การบำบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงการส่งเสริมให้เภสัชกรโรงพยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ต้องร่วมกันควบคุมกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพให้มีความเหมาะสม เพื่อลดปัญหา สถานการณ์เชื้อดื้อยาในอนาคต จึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรที่เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพและฝึกทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย เหล่านี้ รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลยาต้านจุลชีพและนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการออกแบบระบบยาต้าน จุลชีพให้เหมาะสมกับบริบทโรงพยาบาล
คำสำคัญ
โรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ, SOPITT, Shortcourse traning, Antimicrobial, Infectious, ฝึกอบรมระยะสั้น
วิธีสมัครการประชุม
ปิดรับสมัคร