การประชุมวิชาการ
(Online)“Overcoming Winter Allergy and Pain”
ชื่อการประชุม (Online)“Overcoming Winter Allergy and Pain”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-062-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 09 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ในช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลมักจะพบอาการภูมิแพ้และผื่นแพ้ที่มากขึ้น เนื่องจากปัจจัยกระตุ้นทางด้านสภาวะอากาศ และปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้อาการปวดก็เป็นหนึ่งในอาการยอดนิยมมีพบได้มากขึ้นในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย การจัดการและดูแลรักษาสองอาการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นบทบาทที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้คำแนะนำพร้อมกับเลือกใช้ยารักษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Overcoming Winter Allergy and Pain” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการภูมิแพ้และผื่นแพ้ผิวหนัง แนวทางการรักษาและหลักการเลือกใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย การดูและรักษาอาการปวด การประเมินความรุนแรงและเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคภูมิแพ้ และผื่นแพ้ผิวหนัง และแนวทางการรักษา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้ และผื่นแพ้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงอาการปวด ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการรักษาอาการปวดแบบยั่งยืน
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยารักษาอาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
คำสำคัญ
ผื่นแพ้ผิวหนัง,ปัจจัยเสี่ยง,แนวทางการรักษา
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th