การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทเภสัชกรกับทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชน” กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทเภสัชกรกับทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชน” กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-030-10-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่จัดการประชุม 31 ต.ค. 2565 - 01 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
โรงพยาบาลชุมชน