การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-028-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่จัดการประชุม 02 -14 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค