การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity and Cancer (NAPA2022) “Power of Personalized Health and Wellness”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity and Cancer (NAPA2022) “Power of Personalized Health and Wellness”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-029-12-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 15 -17 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ นักวิจัย/นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 170 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ประชากรไทยและประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะโรคมะเร็งและโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจเพิ่มขึ้น หลักฐานทางวิชาการและข้อมูลเชิงสถิติชี้ให้เห็นว่าพันธุกรรมของเซลล์ (genes) เมตาบอลิซึม (metabolism) ภาวะภาวะอ้วน (obesity) และภาวะสูงวัย (aging) ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งและโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าการสูบบุหรี่หรือการสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง แม้ว่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็ง แต่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอ้วนและโรคมะเร็งยังไม่เข้าใจกลไกทางชีววิทยาที่จะอธิบายความเชื่อมโยงของภาวะเหล่านี้ได้อย่างแน่ชัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านโภชนศาสตร์ การใช้ยาและอาหารเสริม กิจกรรมทางกายภาพ เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อรักษาหรือป้องกันภาวะอ้วน และภาวะสูงวัย อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง จึงร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 11th International Conference on Nutrition and Physical Activity (NAPA2022) ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 ปี โดยในปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นในวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เภสัชศาสตร์ โภชนศาสตร์ กิจกรรมทางกายภาพ ภาวะสูงวัย ภาวะอ้วน และมะเร็ง โดยในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบนำเสนอปากเปล่าและโปสเตอร์ร่วมด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ โภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การออกกำลังกาย การใช้สมุนไพร และพฤติกรรมศาสตร์
2. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักวิจัยในประเทศไทยและนักวิจัยในระดับนานาชาติ หรือระหว่างนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน
3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นิสิต และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพในระดับสากล
คำสำคัญ
โภชนศาสตร์, การใช้ยาและอาหารเสริม, กิจกรรมทางกายภาพ, ภาวะอ้วน, ภาวะสูงวัย, โรคมะเร็ง