การประชุมวิชาการ
Pharma QC Sterility Testing
ชื่อการประชุม Pharma QC Sterility Testing
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-021-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 20 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
According to the United States Pharmacopeia (USP)’s guidelines, “training curricula should be established for each laboratory staff member. They should not independently conduct a microbial test until they are qualified to run the test.” The pharmaceutical inspection authority, PIC/S, recommends that “sterility testing should only be performed by personnel who have been trained, qualified and certified to perform the various tasks and procedures related to sterility testing.” In addition, PIC/S states that, “personnel should undergo periodic recertification.”
วัตถุประสงค์
• Understading the regulatory requirements of sterility test
• How to mitigate risk of sterility test
• How to perform the sterility test based on USP/ EP
• How to interpretate sterility test result
คำสำคัญ
sterility test, microbial test, USP, PIC/S
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ Mr. Kenny Tay The South East Asia Biomonitoring Regional Marketing Manager Merck Pte Ltd, Singapore เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจะได้ 1.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง