การประชุมวิชาการ
บอกลาปัญหาตกขาวและการดูแลกรดไหลย้อนในร้านขายยา
ชื่อการประชุม บอกลาปัญหาตกขาวและการดูแลกรดไหลย้อนในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-018-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ระบบ ONLINE
วันที่จัดการประชุม 27 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด้านแรกของหน่วยงานภาคเอกชน ด้านสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย
ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมในนามสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคใต้ จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยเปิดโอกาสให้เภสัชกรประจำร้านขายยาใน 14 จังหวัดภาคใต้ สมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยตกขาวและการดูแลกรดไหลย้อนในร้านขายยา ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
• เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสม
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพิจารณา ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง
• เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
คำสำคัญ
ตกขาว, กรดไหลย้อน, ร้านขายยา