การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้นเรื่อง The Fifth Siriraj Antimicrobial Stewardship (AMS) Conference
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้นเรื่อง The Fifth Siriraj Antimicrobial Stewardship (AMS) Conference
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-026-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช
วันที่จัดการประชุม 19 -20 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship program) ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) 1 ส.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 1-31 ต.ค. 65 บุคคลภายในและภายนอกคณะ แพทย์/ทันตแพทย์ 2,000 2,500 พยาบาล/เภสัช 2,000 2,500 แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/เฟลดลว์/นักศึกษา 2,000 2,500 บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 2,000 2,500 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ตึกอัษฎางค์ชั้น 5 โทร. 0 2419 7783