การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2565
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัย ประจำปี 2565
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-011-09-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 18 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร , ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนของผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหาคร และการเพิ่มขึ้นของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด ส่งผลให้เภสัชกรประจำหน่วยบริการมีเวลาจำกัด ในการให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนแต่ละราย อาจทำให้ผู้ป่วยหรือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพมีเวลาจำกัดในการได้รับข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ได้
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเห็นความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้แก่ ร้านยาในชุมชน เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นที่พึ่งและอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน เป็นแหล่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการเบื้องต้น เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ในการนี้ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จึงได้ดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักอนามัยขึ้นเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงงานบริการด้านเภสัชกรรม ของกองเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และร้านยา พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ในการปฏิบัติงานส่งผลให้เภสัชกรในแต่ละหน่วยบริการสามารถที่จะร่วมมือกันดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน และเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัย จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรศูนย์บริการสาธารณสุข เภสัชกรร้านยาภายใต้โครงการเครือข่ายฯ หรือผู้แทน และเภสัชกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
สำนักอนามัย ร้านยา ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครได้ที่ ลิงค์การสมัคร