การประชุมวิชาการ
(Online)“ปัญหาฟันผุและปัญหาช่องปากในคนไทย (Tooth decay and oral problems in Thai People)”
ชื่อการประชุม (Online)“ปัญหาฟันผุและปัญหาช่องปากในคนไทย (Tooth decay and oral problems in Thai People)”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-061-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาฟันผุและสุขภาพในช่องปาก
เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการในร้านขายยา ซึ่งการดูแลสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีผลต่อคุณภาพชีวิตหรือความมั่นใจของผู้ป่วย โดยการรักษาปัญกาฟันผุหรือการเสริมสร้างสุขภาพฟันที่ดีนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ปลอดภัย และการดูแลความสะอาดในช่องปากอย่างสม่ำเสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “ปัญหาฟันผุและปัญหาช่องปากในคนไทย (Tooth decay and oral problems in Thai People)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปากที่เภสัชกรควรรู้ ความเข้าใจถึงปัจจัยกระตุ้นและสาเหตุของฟันผุและปัญหาสุขภาพในช่องปากอื่นๆ แนวทางในการรักษา และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพในช่องปาก และเสริมสร้างความมั่นใจพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาฟันผุ
และปัญหาช่องปากที่พบบ่อยในประเทศไทย
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง กระตุ้นและสาเหตุของฟันผุและปัญหาสุขภาพในช่องปากอื่นๆ และแนวทางการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปาก และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th