การประชุมวิชาการ
(Online)““แนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการ ในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล”
ชื่อการประชุม (Online)““แนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการ ในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-059-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 14 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและการรักษาโรค รวมถึงการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ สวัสดิการรักษาพยาบาล และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ และแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่างๆในการปฏิบัติงานจริง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรผู้ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความเข้าใจและสามารถนำมาปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการ ในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวัสดิการรักษาพยาบาล และนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวทางการประยุกต์ข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาดำเนินการและบริหารจัดการเวชภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการนโยบายของภาครัฐและต้นสังกัดของตน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง สวัสดิการรักษาพยาบาล และนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการประยุกต์ข้อกำหนดต่างๆ ในการบริหารงานเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th