การประชุมวิชาการ
Effective Managing Allergy and Pain in Drugstore
ชื่อการประชุม Effective Managing Allergy and Pain in Drugstore
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-011-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 30 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 400 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคภูมิแพ้ และอาการปวดอักเสบ เป็นกลุ่มอาการที่มักพบบ่อยในร้านยา ในการจัดการโรคให้มีประสิทธิภาพ เภสัชกรร้านยาจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการประเมินความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ และอาการปวดอักเสบ การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้ ทั้งกลุ่มคนไข้ทั่วไป และกลุ่มคนไข้ที่มีสภาพร่างกายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตับ/ ไต บกพร่อง ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการนี้จะมีส่วนช่วยให้เภสัชกรร้านยาได้ทบทวน และอัพเดทความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคภูมิแพ้ และอาการปวดอักเสบให้ทันสมัย และดูแลคนไข้ในร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการประเมินความรุนแรงของอาการภูมิแพ้ และเลือกใช้ยาต้านฮีสตามีนให้เหมาะสมอกับคนไข้
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs และเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์