การประชุมวิชาการ
Hygienic design for non sterile products
ชื่อการประชุม Hygienic design for non sterile products
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-020-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 28 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ใน ด้านวิจัยและพัฒนา ขึ้นทะเบียนตำรับยา ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเลือกเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่วนประกอบของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตยาไม่ปราศจากเชื้อเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ต้องวางแผนการออกแบบและกำหนดมาตรฐาน ตั้งแต่เริ่มวางแผน จนกระทั่งการติดตั้งเครื่องมือเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่เหมาะสมใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม และลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่ดี ถูกต้อง เหมาะสมสามารถป้องกันปัญหาระยะยาวต่อการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุของผลิตภัณฑ์ได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานของจุลชีววิทยา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
2.เพื่อให้เรียนรู้และสามารถประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ว่าจัดเป็นกลุ่มความเสี่ยงมาก หรือความเสี่ยงน้อยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
3.เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ โดยศึกษาเกี่ยวกับ material construction, surface finish, welding, connection, valve, pump
คำสำคัญ
Hygiene design, non sterile product
วิธีสมัครการประชุม
วิทยากร : ภญ.วรพร โฆษิตชัยวัฒน์ QUALITY OPERATION MANAGER บริษัทเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด เภสัชกรที่เข้าอบรมและผ่านการทดสอบจะได้รับ 2.0 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ ค่าลงทะเบียน สมาชิก TIPA คนละ 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บุคคลทั่วไป คนละ 856 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)