การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการทางไกลชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย (3rd ACT MYCOLOGY)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการทางไกลชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย (3rd ACT MYCOLOGY)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-024-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านานระบบออนไลน์ Zoom Webinar
วันที่จัดการประชุม 01 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราจากมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน อันประกอบด้วย คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันได้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนภาคเอกชนได้แก่แพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมกันก่อตั้งชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย ชมรมฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของเชื้อราการแพทย์ ได้แก่ การวินิจฉัยทั้งทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ การรักษาโรคติดเชื้อรา ยาต้านเชื้อรา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางชมรมฯ จึงดำริที่จะจัดประชุมวิชาการขึ้น เพื่อ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ในหมู่สมาชิกผู้สนใจและประชาชน อันจะนำประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ป่วยและประเทศชาติ สมาชิกของชมรมฯ ประกอบด้วย แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อราให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ไม่มี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089 694 8363, 082 117 7564