การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ Online Seminar (virtual classroom) “CMEd Masterclass (Silver level) Training”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รหัสกิจกรรม 1019-2-000-005-10-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม Grand Fortune Hotel, Rama 9
วันที่จัดการประชุม 10 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ที่ผ่านหลักสูตร CMEd Silver (online) 140 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ และประชาชนสนใจดูแลสุขภาพด้วยการเลือกใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ วิตามิน เกลือแร่ สารอาหาร และสมุนไพรอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นเภสัชกรจึงความจำเป็นที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ถูกต้อง มีการทบทวนงานวิจัย เพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียและสถาบันแบลค์มอร์ส จึงเล็งเห็นว่าการอบรมความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรชุมชน จึงจัดงานประชุมวิชาการ “Complementary Medicine Education- CMEd- Masterclass Program” สำหรับเภสัชกรที่จบหลักสูตร CMEd Bronze level และจบหลักสูตร CMEd Silver online เพื่อให้เภสัชกรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับการทำงานได้
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องโภชนเภสัชภัณฑ์ (Complementary Medicine) โดยสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
Complementary Medicine Education
วิธีสมัครการประชุม
เภสัชกรที่ผ่านหลักสูตร CMEd Silver (online) และได้ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันที่นั่งจากสถาบันแบลคมอร์ส เท่านั้น