การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง”
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง”
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-027-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
วันที่จัดการประชุม 08 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเกิดโรคตามมา อันนำมาสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มากขึ้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนในร้านยาในการเป็นหน่วยบริการที่ประชาชนเข้าถึงง่าย และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ ในการจ่ายยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ในร้านยาจึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นในร้านยา และเพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถให้บริการ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพในร้านยาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาเภสัชกรรมจึงจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง”ขึ้น โดยการอบรมนี้จะมีการประเมินผลและให้ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการประเมินผลด้วย
วัตถุประสงค์
1) ซักประวัติเพื่อเลือกยาคุมที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย
2) ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการใช้ยาคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉินและถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
3) ติดตามการใช้ยาและจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยได้
4) คัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ส่งต่อเมื่อมีความจำเป็นและให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
การใช้ยาคุมกำเนิด