การประชุมวิชาการ
(Online)"Synergistic Cares of Neuropathy"
ชื่อการประชุม (Online)"Synergistic Cares of Neuropathy"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-058-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับปลายประสาทมากขึ้น เช่น อาการชาปลายมือปลายเท้า ซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะขาดวิตามิน B หรือเป็นผลข้างเคียงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน อาการเหล่านี้อาจจะไม่รุนแรง แต่สามารถส่งผลที่อันตรายได้ในอนาคตหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของอาการดังกล่าวจึงสำคัญ เพื่อเภสัชกรจะสามารถแนะนำยารักษาโรค และการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันอาการดังกล่าวได้
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Synergistic Cares of Neuropathy" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวข้องกับปลายประสาท สาเหตุของการเกิด การจำแนกอาการ และแนวทางการรักษา การเลือกใช้ยาหรืออาหารเสริมสำหรับอาการที่เกิดจากการขาดวิตามิน B รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและป้องกันการเกิดซ้ำของอาการทางปลายประสาท ทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกอาการและการประเมินความรุนแรง ของอาการทางปลายประสาท
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา อาการทางปลายประสาท การเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดูแลสุขภาพและการป้องกันการเกิดอาการทางปลายประสาท
คำสำคัญ
โรคปลายประสาทอักเสบ,วิตามิน บี 1,6,12 ,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th