การประชุมวิชาการ
(Online)"Appropriate Use of Azithromycin in Community Pharmacy"
ชื่อการประชุม (Online)"Appropriate Use of Azithromycin in Community Pharmacy"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-057-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 08 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน (Upper respiratory tract infection) ที่พบได้บ่อยในช่วงของอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาการดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการจำแนกจากอาการติดเชื้อโควิด-19 หรือการติดเชื้ออื่นๆ เพื่อการพิจารณาการรักษาได้ถูกต้องและเหมาะสม การดูแลสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งเภสัชกรสามารถให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านขายยาได้
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Appropriate Use of Azithromycin in Community Pharmacy"ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (Upper respiratory tract infection) การประเมินความรุนแรง และแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ และหลักการใช้แบบ Antibiotic Smart Use รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและป้องกันการเกิดซ้ำของอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกอาการและการประเมินความรุนแรง ของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของ Azithromycin ต่อการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน
คำสำคัญ
ทางเดินหายใจส่วนบน,การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ ,Azithromycin
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th