การประชุมวิชาการ
(Online)“Recommended regimens for vaginal infection and restore vaginal pH”
ชื่อการประชุม (Online)“Recommended regimens for vaginal infection and restore vaginal pH”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-056-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ที่มาใช้บริการ ปัจจุบันพบว่าปัญหาสุขภาพของผู้หญิง เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการในร้านขายยามาขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องคลอด ไม่ว่าจะเป็นอาการช่องคลอดอักเสบ หรือการติดเชื้อในช่องคลอด ความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการ การเลือกใช้ยารักษาอาการช่องคลอดอักเสบ และอาการติดเชื้อในช่องคลอด จึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องคลอดและการรับประทานยาอย่างถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Recommended regimens for vaginal infection and restore vaginal pH” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินอาการ แนวทางการรักษาอาการช่องคลอดอักเสบ และอาการติดเชื้อในช่องคลอด การเลือกใช้ยารักษา รวมถึงการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องคลอด เพื่อป้องกันการเกิดอาการอักเสบหรือติดเชื้อซ้ำ และสุขภาพช่องคลอดที่ดีแก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและอาการของช่องคลอดอักเสบ และการติดเชื้อในช่องคลอด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการช่องคลอดอักเสบ และการติดเชื้อในช่องคลอด
และแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องคลอดเพื่อการป้องกันอาการช่องคลอดอักเสบ และการติดเชื้อในช่องคลอด
คำสำคัญ
guideline,Normal vaginal environment,Incidence and cause of vaginitis
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th