การประชุมวิชาการ
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
ชื่อการประชุม การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-025-10-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom)
วันที่จัดการประชุม 04 ต.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สภาเภสัชกรรมในฐานะองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยที่คอยกำกับดูแลไม่ให้มีการก้าวล่วงหรือกระทำการที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ได้มีการกำหนดให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบไปด้วย ตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ เภสัชกรหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และเภสัชกรที่ได้รับมอบหมายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรที่ได้รับมอบหมายในโรงพยาบาลรัฐทุกระดับ และเภสัชกรที่ได้รับมอบหมายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
ดังนั้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งข้างต้น มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีความเข้าใจและสามารถนำกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมทักษะความรู้และความเข้าใจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเภสัชกรสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลรัฐทุกระดับ
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลรัฐทุกระดับ
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
พนักงานเจ้าหน้าที่