การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ 71 ปี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Health & Care Cocktails”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ 71 ปี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Health & Care Cocktails”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-036-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมมเหสักข์ อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่จัดการประชุม 23 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 450 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความรู้ทางด้านการให้สารอาาหรทางหลอดเลือดดำ มีความก้าวหน้าไปอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางการแพทย์ ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด เป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างได้รับเคมีบำบัดต้องเผชิญกับอาการข้างเคียงต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว ท้้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ดังนั้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมีบำบัด จึงต้องมีบุคลากรทีมสุขภาพสร้างระบบ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพด้านบริการที่ดี
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เห็นความสำคัญในการดูแล เตรียมความพร้อมบุคลากรสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการรักษาผู้ป้วยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ "Health & Car Cocktails" ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป้วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในการดูแล รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
Health & Car Cocktails
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอุตรติตถ์ โทร 0 5540 999 ต่อ 3101 และ 1124 โทรสาร 0 5583 0783