การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการตรวจติดตามวัดระดับยา
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการตรวจติดตามวัดระดับยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-020-09-2565
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบ Hybrid
วันที่จัดการประชุม 17 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์เภสัชกร และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาที่มีช่วงการรักษาแคบมีความจำเป็นต้องติดตามผลจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายสำคัญสูงสุด คือ เกิดประสิทธิภาพในการรักษาอย่างสูงสุด รวมทั้งลดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ทั้งนี้การตรวจติดตามโดยการวัดระดับยาในเลือด จะทำให้ทราบว่าการใช้ยาในผู้ป่วยรายนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ และควรปรับขนาดยาอย่างไรให้เหมาะสม โดยเภสัชกรมีบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้เภสัชจลนพลศาสตร์ในการคำนวณเพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย โดยปัจจุบันในโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีการใช้ยาที่มีช่วงการรักษาแคบเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งตรวจวัดระดับยามากขึ้น ดังนั้นเภสัชกรควรมีความรู้ในการตรวจติดตามวัดระดับยาดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการรักษา อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรให้มีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยา ทั้งนี้จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการติดตามวัดระดับยาแก่ผู้ป่วย และการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้สนใจ เกิดทักษะในการประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์ในการใช้ยา และเสนอแนวทางการปรับขนาดยาให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
การตรวจวัดระดับยา
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนฟรี https://forms.gle/7e1wt8uCxBgHbzhs7 (ออนไลน์) หรือ Onsite ทางอีเมล tupharmasap@gmail.com โทร 02 9869214 ต่อ 4285