การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Principal to practice in clinical pharmacy”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Principal to practice in clinical pharmacy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-019-09-2565
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom
วันที่จัดการประชุม 04 -11 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนึ่งในพันธกิจหลักคือ ในบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์แก่เภสัชกรอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนายาใหม่ ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก อีกทั้งเทคนิคการใช้ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การใช้ยาเพื่อการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยจึงต้องมีความรู้ที่หลากหลายทั้งในรูปแบบเภสัชภัณฑ์ กลไกการออกฤทธิ์ การบริหารยา การติดตาม และการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสม เภสัชกรมีความจำเป็นต้องบูรณาการ ความรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ โรค และผู้ป่วย แบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงเห็นความจำเป็นให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ และเภสัชกรผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกร โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
2 เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพและอาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก
คำสำคัญ
Gender-affirming hormone treatment, How to Manage Acne in OTC ,Skin care
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามลิงก์ https://forms.gle/1WyqBN6P985JrRAU7