การประชุมวิชาการ
(Online)“Denture care advices in community pharmacists”
ชื่อการประชุม (Online)“Denture care advices in community pharmacists”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-055-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 09 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุเป็นอัตราที่สูงขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพแบบองค์รวม โรคประจำตัว รวมถึงสุขภาพของช่องปากและฟัน โดยหลายๆท่านมีความจำเป็นต้องใช้ฟันปลอมและต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เภสัชกรจะช่วยให้ความรู้ และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และการดูแลฟันปลอม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Denture care advices in community pharmacists” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพของช่องปากและฟัน ปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ ประเภทของฟันปลอมและหลักการดูแลรักษา การการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลฟันปลอมอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการให้คำแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชนเลือกใช้และให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟันปลอมอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงวัยเพื่อสุขภาวะที่ดีแบบยั่งยืน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพของช่องปากและฟัน และปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง ประเภทของฟันปลอมและหลักการดูแลรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้และให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟันปลอมอย่างถูกต้องและปลอดภัย
คำสำคัญ
ช่องปากและฟัน,ฟันปลอม,ผลิตภัณฑ์
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th