การประชุมวิชาการ
(Online)“Multivitamin and Mineral Supplementation : Core Counseling Issues”
ชื่อการประชุม (Online)“Multivitamin and Mineral Supplementation : Core Counseling Issues”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-054-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 22 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้รับความสนใจ และมีผู้ที่ให้ความสำคัญมากขึ้น โดยปัจจัยพื้นฐานในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนั้นมาจากการรับประทานอาหารและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน อาหารเสริมจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง การให้คำแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหารเสริมเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เภสัชกรจะช่วยให้ความรู้ และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Multivitamin and Mineral Supplementation : Core Counseling Issues” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดจากการขาดสารอาหาร การเลือกใช้และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาวะที่ดีแบบยั่งยืน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดการสมดุล
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง ปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดจากการขาดสารอาหาร แนวทางการป้องกันและแนวทางการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมในการดูแล
สุขภาพ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
คำสำคัญ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม,ขาดสารอาหาร ,ผลิตภัณฑ์สุขภาพ,อาหารเสริม
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th