การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ โมดูล 2 และ 3
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ โมดูล 2 และ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-004-08-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 25 -28 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ โมดูล 1
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพเป็นส่วนสำคัญของระบบยาและสุขภาพในทุกมิติ ตั้งแต่กระบวนการการจัดหา คัดเลือก นำเข้า ผลิต กระจาย เฝ้าระวัง และประเมินผลลัพธ์ ที่เกิดจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการประเมินนโยบายต่าง ๆ ในระบบยาและสุขภาพ ในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
การวิจัยด้านผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพจึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการทำงานตั้งแต่ระดับหน่วยงาน กระทรวง และประเทศตลอดจนการดูแลสุขภาพประชาชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การวิจัยของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 พบว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการทำวิจัยและนวัตกรรม แต่ยังคงมีความท้าทายในด้านการกำหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการหรือการแก้ปัญหาด้านยาและสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านการวิจัย ส่งผลต่อการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายและประเทศ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยด้านยาและสุขภาพ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยทั้งระดับองค์กรและบุคคล และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และยกระดับองค์ความรู้ทางทางยา รวมถึงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบของการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เน้นให้บุคลากรมมีการทำวิจัย และกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย นอกจากนี้ มีการกำหนดให้บุคลากรสามารถขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ โดยผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลงานวิชาการในลักษณะงานวิจัยที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพของตนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและต่อไป
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ทำวิจัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และสมรรถนะของบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาบทบาทการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในด้านวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมการทำวิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงระบบ เชิงกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและระบบบริการสุขภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ วางแผนดำเนินการวิจัย ติดตามผลการใช้ยา นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโยลีทางสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ บูรณาการองค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงระบบ เชิงกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อต่อผู้บริโภคและระบบบริการสุขภาพต่อไป
คำสำคัญ