การประชุมวิชาการ
(Online)The Derma Day (DD) – วันดีดี
ชื่อการประชุม (Online)The Derma Day (DD) – วันดีดี
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-053-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 10 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบว่าประชาชนให้ความสำคัญและสนใจเกี่ยวกับการดูแลผิวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้า หรือผิวกายในส่วนต่างๆ ซึ่งมีพบปัญหาผิว ได้แก่ ผิวแห้ง สิว ฝ้า รอยดำ รวมถึงอาการติดเชื้อต่างๆที่ผิวหนัง ที่มักจะเป็นปัญหากวนใจและเกิดซ้ำๆ หรือเรื้อรัง ส่งผลให้รบกวนชีวิตประจำวัน หรือกระทบต่อความมั่นใจของผู้ที่มีปัญหาผิว ซึ่งการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผิวที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยรักษาการติดเชื้อ แก้ไขปัญหาผิวต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การปรับกลยุทธ์สำหรับการประกอบการในยุคปัจจุบัน ที่มีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นสิงที่เภสัชกรต้องมีความเข้าใจ และให้ความสำคัญเพื่อยกระดับการให้บริการ ที่สามารถรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลในร้านขายยา
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ The Derma Day (DD) – วันดีดี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ กลยุทธ์ในการบริหารร้านขายยาและการบริการในยุคที่ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในการซื้อและการตัดสินใจของผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผิวไม่ว่าจะเป็นปัญหาการติดเชื้อที่ผิวหนัง หรือปัญหา สิว ฝ้า และรอยดำ ซึ่งเป็นปัญหาผิวที่พบบ่อย แนวทางการรักษาปัญหาผิวหนังดังกล่าว บทบาทของยาทาเฉพาะที่ และการเลือกใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการให้คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพผิว เพื่อผิวสุขภาพดีและป้องกันการกลับมาของปัญหาผิว
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารร้านขายยาและการบริการในยุค digital disruption
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงอาการติดเชื้อที่ผิวหนัง แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง การดูแลและรักษาปัญหา สิว ฝ้า และรอยดำ รวมถึงการดูแลสุขภาพผิวแบบองค์รวมเพื่อสุขภาพผิวที่แข็งแรงและป้องกันการกลับมาของปัญหาผิวต่างๆ
คำสำคัญ
digital disruption,ติดเชื้อที่ผิวหนัง,สิว ฝ้า และรอยดำ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th