การประชุมวิชาการ
(Online)"SPCC (Suandok Pharmaceutical Chiangmai Conference) Integrated pharmacy services management: a system you can design"
ชื่อการประชุม (Online)"SPCC (Suandok Pharmaceutical Chiangmai Conference) Integrated pharmacy services management: a system you can design"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-052-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 19 -21 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอด การคัดเลือกยาและควบคุมคุณภาพของยาเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของเภสัชกร ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยา การควบคุมคุณภาพยา และความเข้าใจในการประเมินและตีความเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะมั่นใจว่าได้คัดเลือกยาที่มีคุณลักษณะที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก และยาที่ส่งมอบให้กับผู้ป่วยนั้น มีประสิทธิภาพที่ดี และปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "SPCC (Suandok Pharmaceutical Chiangmai Conference) Integrated pharmacy services management: a system you can design" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการยาในโรงพยาบาล องก์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของยา ความเข้าใจในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพยาและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ ยาระหว่างผลิตภัณฑ์ยาสามัญ (Generic product) กับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อและบริหารจัดการยาในโรงพยาบาล และ การรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการยาในโรงพยาบาล
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง องก์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของยา ข้อมูลชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ ยาระหว่างผลิตภัณฑ์ยาสามัญ (Generic product) กับผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง
คำสำคัญ
ข้อมูลชีวสมมูล,(Generic product) ,ผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง ,คุณภาพยา,การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th