การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 13 เรื่อง "Disruptive Innovation in Cancer Care"
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 13 เรื่อง "Disruptive Innovation in Cancer Care"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-041-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention จังหวัดเชียงราย
วันที่จัดการประชุม 10 -11 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ จำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งมีวิธีรักษาโดยทั่วไป ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยาเคมีบำบัดและมีวิธีการรักษาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือมีข้อบ่งชี้ในการรักษา เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นต้น ยาเคมีบำบัดจัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือ High alert drugs เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อผู้ป่วยมากแม้จะใช้ในขนาดรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับยามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทานจำเป็นต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแต่การเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ แต่ยังเป็นการร่วมให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวตลอดจนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) โดยความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 13 ในหัวข้อเรื่อง “Disruptive Innovation in Cancer Care” และโครงการเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุนการเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว(Managing Disease – or – Treatment Related Complication)
2) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
3) เพื่อเป็นการต่อยอดฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและเพื่อสนับสนุนการเทียบโอนการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้รับรองโดยสภาเภสัชกรรม
คำสำคัญ
Clinical Oncology Pharmacy Symposium, COPS, Cancer Care, โรคมะเร็ง, สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
Online