การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง The 4th Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง The 4th Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-026-08-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 25 -26 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย กุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ 100-150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันซึ่งถือเป็นยุคเปลี่ยนผ่านของโรคโควิด-19 จากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (emerging infectious disease) เป็นโรคประจำถิ่น (endemic disease) บุคลากรทางการแพทย์อาจต้องพบกับปัญหาและความท้ามายในการวินิจฉัย การดูแลรักษา รวมทั้งการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านดังกล่าว รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทั้งระยสั้นและระยะยาวจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคติดเชื้ออื่น ๆ อาจกลับมาพบได้มากขึ้นภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเช่นกัน ดังนั้น แพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ควรต้องมีการติดตามข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ของโรคและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยและยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย รวมถึงโรคโควิด-19
2. เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย การป้องกันโรคด้วยวัคซีน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อที่พบได้บ่อยในยุคหลังการระบาดของโรคโควิด-19
คำสำคัญ
Pediatric Infectious Diseases
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/163c1dJwV1NZ-upDs1LxR7bZfgQBlaB8_BnDe9AHVAd0/viewform?edit_requested=true หรือโทร 098-6925580 (ในเวลาราชการ) Email: pedid.cmu2020@gmail.com