การประชุมวิชาการ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ PPls role in managing patients with acid-related diseases
ชื่อการประชุม บรรยายพิเศษในหัวข้อ PPls role in managing patients with acid-related diseases
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-024-08-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 21 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วยสมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่น
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่น เป็นชมรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินวิชาชีพด้านเภสัชกรรม โดยสมาชิกเภสัชกรที่เปิดร้านขายยา มีสมาชิก จำนวน 500 คน และมุ่งหมายพัฒนาวิชาชีพด้านเภสัชกรรมชุมชนให้ก้าวหน้าโดยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ อาทิเช่น สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด (สสจ.) ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์การอิสระต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก ด้านโรค ด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เภสัชชุมชนเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่มารับบริการในร้านยา ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์แพร่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 มีแนวโน้มที่ทางรัฐบาลจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น และเปิดให้จัดกิจกรรมต่างๆ ในประเทศเป็นไปตามปกติ แล้วนั้น

ในการนี้ ชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ PPls role in managing patients with acid-related diseases ในวันที่อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกในชมรมร้านขายยาขอนแก่น และเพิ่มศักยภาพของสมาชิก ด้านโรค ด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกในชมรมร้านขายยา
ขอนแก่น
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก ด้านโรค ด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
คำสำคัญ