การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง บทบาทเภสัชกรในการจัดการผู้ป่วยอาการหลงลืม-ภาวะสมองเสื่อม
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง บทบาทเภสัชกรในการจัดการผู้ป่วยอาการหลงลืม-ภาวะสมองเสื่อม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-040-09-2565
สถานที่จัดการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง บทบาทเภสัชกรในการจัดการผู้ป่วยอาการหลงลืม-ภาวะสมองเสื่อม
วันที่จัดการประชุม 17 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
https://www.ce.pharm.chula.ac.th/