การประชุมวิชาการ
ครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ " If patient can’t tolerate ARV. How should we do?"
ชื่อการประชุม ครงการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ " If patient can’t tolerate ARV. How should we do?"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-035-08-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช
วันที่จัดการประชุม 07 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ช่วงปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้เผชิญสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ต้องมีการปรับแผนในนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดชื้อ และมีบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ การช่วยจ่ายวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ภาคประชาชน ทำให้ไม่มีโอกาสพัฒนาบุคลากรเป็นการภายในได้มากนัก กอปรกับการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมยาเป็นโปรแกรม HosXP ทำให้การพัฒนาระบบยา ต้องพบกับปัญหาใหม่ โดยเฉพาะความคลาดเคลื่อนในการลงข้อมูลที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี และความรู้ที่เภสัชกรต้องทันต่อความเปลี่ยนแปลง อาทิ ยาใหม่ การเกิดอันตรกิริยาของยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยารวมถึงต้องประยุกต์ใช้โปรแกรมใหม่เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา ในปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงเห็นสมควรให้มีการอบรมพัฒนาความรู้เภสัชกรจากความเสี่ยง โดยคัดเลือกเหตุการณ์สำคัญจากรายงานความคลาดเคลื่อนทางยสมาออกแบบระะบบป้องกันและพัฒนาเป็นความรู้ ด้วยการสื่อสารผ่านการอบรมทั้งทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ มีการประเมินโดยวัดผลด้วยเพื่อเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง คัดเลือกวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานจัดรูปแบบการอบรมวิถีใหม่ (New normal) ใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ อย่างน้องเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการกลุ่มงานเภสัชกรรม
2. เพื่อสร้างศักยภาพเภสัชกรในด้านวิชาการและระบบยา
คำสำคัญ
patient
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4