การประชุมวิชาการ
The 4D of Neurology& Psychiatry: Depression, Dyskinesia, Dementia & Delirium
ชื่อการประชุม The 4D of Neurology& Psychiatry: Depression, Dyskinesia, Dementia & Delirium
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-024-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting)
วันที่จัดการประชุม 10 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบประสาทและจิตเวชเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่อุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพกับผู้ป่วย เช่น โรคซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ปัจจุบันจึงมีการพัฒนากลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวชอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อมูลและแนวทางการรักษาโรคที่มีความทันสมัย
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “The 4D of Neurology& Psychiatry: Depression, Dyskinesia, Dementia & Delirium” เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการในการรักษาโรคซึมเศร้าที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองร่วมด้วย ภาวะสมองเสื่อม และภาวะเพ้อคลั่ง โดยเน้นการรักษาโดยใช้ยาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาในการรักษาโรคซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม และภาวะเพ้อคลั่ง
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ