การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Knowing Long Covid-19 and How the Rapid Test Move Us Forward.
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Knowing Long Covid-19 and How the Rapid Test Move Us Forward.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-039-09-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 10 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Covid-19 เป็นโรคใหม่ที่เริ่มมีการระบาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ผู้ป่วยโควิดนอกจากมีอาการเจ็บป่วยในระหว่างที่มีเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แล้วยังพบปัญหาสุขภาพรบกวน ภายหลังที่หายป่วยจากโรคติดเชื้อแล้ว เรียกว่าภาวะ Long Covid ทั้งนี้นักวิชาการได้มีการสรุปข้อมูลของ Long Covid ออกมาเป็นระยะ แต่อาจจะยังมีข้อจำกัดทั้งในส่วนของการเข้าถึงข้อมูล และระดับความน่าเชื่อของหลักฐาน จึงขอเสนอให้มีการประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยให้กับเภสัชกร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานดูแลผู้ป่วย และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้
วัตถุประสงค์
เพื่อ update ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับภาวะ Long Covid ให้กับเภสัชกรชุมชน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การซักประวัติผู้ป่วย การให้คำแนะนำแนะปฏิบัติตัว และแนวทางเพื่อลดการเกิดภาวะ Long Covid
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.ce.pharm.chula.ac.th/