การประชุมวิชาการ
Antiviral Treatments for COVID-19 and its management
ชื่อการประชุม Antiviral Treatments for COVID-19 and its management
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-004-08-2565
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 11 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงต่อเนื่อง การรักษามียาที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยมากขึ้น เภสัชกรผู้ที่ต้อง update ความรู้เรื่องยาโควิดตลอดเวลา เพราะ CPG ของประเทศก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องทราบความสำคัญและความเหมาะสมของยาแต่ละรายการเพื่อให้เลือกอย่างเหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ได้ทราบข้อมูลเรื่องยาที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 อย่างดี ทันสมัยกับข้อมูลในปัจจุบัน เพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย
คำสำคัญ
C0VID-19, pandemic, Pharmacy , Antiviral
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน https://qrco.de/bdDV2H